Ledning och organisation


I samverkan med uppdragsgivaren skräddarsyr vi program utifrån nuläget och de mål ni verkligen vill nå. 

Ett gott ledarskap kan generera ett ökat engagemang och ansvarstagande och därmed lägga grunden för en effektivare organisation. Vi arbetar utifrån perspektiven ledarskap, individ, grupp och organisation. Utifrån ledarskap fokuserar vi på hur samverkan mellan människa och organisation kan generera arbetsglädje, produktivitet och hållbar hälsa. Utgångspunkten är organisationens egna erfarenheter och mognad, modern hjärnforskning och framgångsrika exempel.  


PROGRAM FÖR LEDARSKAP OCH LEDINGSGRUPP

Ledarutvecklingsprogrammen syfte är att skapa en tydlig och varaktig förändring, där ledarskapet på ett tydligt sätt kan bidra till verksamhetens framgång. Programmet skräddarsys efter verksamhetens behov och såväl strukturella som kulturella/sociala mål. Beslutat program genomförs i nära samverkan med beställaren.

Vi skapar gemensamma bilder av de utmaningar och möjligheter som framtiden erbjuder. Utifrån denna analys går vi igenom den strategiska kartan med avseende på strategiska mål, fokusområden, styrande ramverk och övergripande handlingsplaner. 

En av de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för en ledningsgrupp är tillit och förtroende. Därför arbetar vi också med gruppens styrkor och inre kommunikation för att skapa en starkare teamkänsla.

Program skräddarsys. Vanligt innehåll är:

  • Analys av framtida utmaningar, externa och interna
  • Uppdatering av den strategiska kartan
  • Arbetssätt för att nå ledningsgruppens mål
  • Samverkan internt och externt
  • Teambygge - Tillit och förtroende
  • Intern och extern kommunikation

KUNDBEHOVSANALYS-PDS

PDS-analysens syfte är att utveckla och säkerställa verksamhetens framtida affärer. Fokus är att få en tydlig bild av vad kunden önskar sig av verksamheten för att vilja köpa mer. Resultatet av undersökningen är en prioriterad och rangordnad lista med önskemål som minskar köpmotståndet. Tusentals företag från börsnoterade till mindre har gjort en PDS som haft direkt påverkan på produktutbud och utformning av alla tjänster som kunden kan komma i kontakt med. Även personligt som administrativt.


KOMMUNIKATIONSKOMPETENS

Kommunikationen är nyckeln till så många dimensioner som är kopplade till en organisations framgång. Nyckelord är autenticitet, engagemang, målmedvetenhet, teamkänsla, arbetsglädje och produktivitet. Vi arbetar med alla aspekter av den personliga kommunikationen. Program för såväl grupp som individ.