Hälsa och produktivitet


Hur skapar vi ett en arbetsplats och ett ledarskap som tillvaratar var och ens engagemang för en framgångsrik verksamhet och samtidigt upprätthåller en hållbar hälsa?

Vinsterna av engagerade och friska medarbetare kan knappast överdrivas och motsatsen är uppenbart kostsam och svår att hantera. 

Vi har identifierat 12 framgångsfaktorer för ett proaktivt ledarskap, vilka sammanfattas under rubrikerna:

  • Existentiellt berättigande och motivation
  • Relationer och psykisk trygghet
  • Upprätthållande och Innovationsskapande processer

LEDA UTIFRÅN HÄLSOSKAPANDE FRAMGÅNGSFAKTORER 

Vilka ledarskapsbeteenden och vilken organisation bidrar till att skapa en hälsofrämjande kultur? 

Alla företag och organisationer kan arbeta på ett sätt som gagnar såväl personalens hälsa och engagemang som verksamhetens produktivitet. Motsättningen hälsa och produktivitet är inte given. Tvärtom. En genomtänkt satsning ger en hållbar hälsa ökad kreativitet och engagemang samt en snabbare utveckling av verksamheten och dess resultat. De 12 framgångsfaktorer vi utgår ifrån, inom områdena motivation, relation och organisation, säkerställer både hälsa och produktivitet. De arbetsplatser som inkluderar dessa framgångsfaktorer i sitt ledarskap och organisation får en tydlig hjälp till att prioritera insatser som verkligen leder till nytta

Vi arbetar utifrån forskning och egna erfarenheter från ca 200 företag och organisationer och har kunskap om vad som bidrar till en hälsosam och innovativ arbetsplats.


IMPLEMENTERING AV VÄRDEGRUND

Värdegrund som skapats i en gemensam process bidrar till en stark och grundläggande identitetsfaktor och gemensamhetsfaktor. Dessa dimensioner är centrala för uppbyggnaden av en stark kultur och gemensamma motiverande målbilder. Företag med en integrerad värdegrund fungerar bättre. 


ACT- ACCEPTANCE AND COMMITMENT TRANING

”ACT- Att hantera stress och främja hälsa” syftar till att kunna ge människor ett rikare liv genom ett annat sätt att förhålla sig till sin situation, känslor och tankar. Att inte impulsivt känna och handla utan att reagera så som situationen kräver och på ett sätt som inte skapar negativ stress. Resultatet är inte bara minskade problem och oroskänslor, utan ett helt annat sätt att förhålla sig till livet och sånt som kan upplevas som jobbigt.
”ACT- Att hantera stress och främja hälsa”, är en gruppintervention. Centrala delar är hur språket och vårt tänkande fyller en viktig funktion för hur vi mår, att acceptera det vi inte kan ändra på, att utgå från oss själva i närvaro med nuet samt värdet av de egna värderingarna.

ACT - Acceptance and Commitment Training


TERAPEUTISKA SAMTAL

Fördjupade insikter om våra mönster och styrande antaganden om livet är ibland ett viktigt steg för att komma vidare i vårt liv. Det terapeutiska samtalet är fokuserat på just självinsikt och ett utforskande av sig själv i sitt sammanhang och vägen vidare.